etnoga, Patrimonio cultural

etnoga, empresa de servizos, tivo como obxectivo a xestión integral do patrimonio. Os traballos que acometeu, vincúlaronse con accións de desenvolvemento cultural, educativo, social e turístico.

Texto legal

Quen somos

Etnoga Patrimonio Cultural, S.L.

Aviso legal e aceptación

O presente documento ten por obxecto regular o uso desta páxina web (en diante denominado como Web).

A utilización do Web por un terceiro atribúelle a condición de Usuario/a e, supón a aceptación plena do/a Usuario/a de todas e cada unha das Condicións que se incorporan no presente Aviso Legal.

O Web poderá ofrecer servizos que poderán someterse a unhas condicións particulares sobre as cales informarase ao/á Usuario/a en cada servizo concreto.

A nosa Web comprométese a velar pola exactitude e actualidade do contido do sitio. Sen prexuízo da asunción deste compromiso, a nosa organización non está en posición de ofrecer, nin ofrece garantía respecto da exactitude da información de calquera tipo recollida no sitio web e que por erro ou omisión sexa incorrecta ou poida quedar anticuada. Co obxectivo de minimizar os inconvenientes ocasionados por posibles erros recoméndase a utilización destes como orientativos.

Uso correcto do sitio web

O/a Usuario/a comprométese a utilizar o Web, os contidos e servizos de conformidade coa Lei, o presente Aviso Legal, os bos costumes e a orde pública. Do mesmo xeito, o/a Usuario/a obrígase a non utilizar o Web ou os servizos que se presten a través del con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar o Web ou os seus servizos ou impedir un normal goce do Web por outros Usuarios.

Así mesmo, o/a Usuario/a comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se atopen na Web.

O/a Usuario/a comprométese a non obstaculizar o acceso doutros/as usuarios/as ao servizo de acceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos, a través dos cales a nosa organización presta o servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros en devanditos sistemas.

O/a Usuario/a comprométese a non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de carácteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos da nosa organización ou de terceiros.

O/a Usuario/a comprométese a non obter informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e en xeral, calquera clase de material accesible a través do Web ou dos servizos ofrecidos no mesmo.

Responsabilidade polo Uso do Web

O/a Usuario/a é o/a único/a responsable das infraccións nas que poida incorrer ou dos prexuízos que poida causar ou causarse pola utilización do Web, quedando a nosa organización, exonerada de calquera clase de responsabilidade que se puidese derivar polas accións do/a Usuario/a.

O/a Usuario/a é o/a único/a responsable fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas contra a nosa organización baseada na utilización polo/a Usuario/a do Web. No seu caso, o/a Usuario/a asumirá cantos gastos, custos e indemnizacións sexan irrogados á nosa organización con motivo de tales reclamacións ou accións legais.

Responsabilidade polo funcionamento do Web

A nosa organización exclúe toda responsabilidade que se puidese derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas a nós.

Así mesmo, exclúe calquera responsabilidade que puidese derivarse por atrasos ou bloqueos no funcionamento operativo deste sistema electrónico causado por deficiencias ou sobre carga nas liñas telefónicas ou en Internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fora do control da nosa organización.

Responsabilidade por links

A nosa organización declina toda responsabilidade respecto da información que se atope fora do Web, xa que a función dos links que aparecen é unicamente a de informar ao/á Usuario/a sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema en concreto.

A nosa organización exonérase de toda responsabilidade polo correcto funcionamento de tales enlaces, do resultado obtido a través de ditos enlaces, da veracidade e licitude do contido ou información á que se pode acceder, así como dos prexuízos que poida sufrir en virtude da información atopada na web enlazada.